Lektion 2-3

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Under den här lektioner kommer du att lära dig:

  • Beskriva tro och tradition, för individ och grupp, inom vald trosuppfattning utifrån olika tolkningar.

  • Förklara och ge exempel på identitetsfaktorer inom Judendom eller Islam.

Lektionens upplägg

Föreågende lektion: Quizlet

Del 1. Enkela övningar.

Del 2. Utförliga övningar.

Del 3. Nyanserade övningar.

Exit ticket och läxa.

Föreläsning 2-3

Övningar Enkelt

Övningar Utförligt

I den här övningen kommer vi att öva på att att vara utförlig. Vi besöker Judiska församlingen i Stockholms hemsida (https://jfst.se/vanliga-fraagor/ ). Klicka på länken:

Vad de säger kring följande frågor:

  • Hur ser man på abort? När får man göra det? Är det tillåtet, eller ej tillåtet? Varför?

  • Vad sägs om homosexualitet? Vad tror judarna? Vart kommer det ifrån? Har synen på homosexualitet förändrats från förr? isåfall, hur?

  • Vad beskriver de om preventivmedel? Vad är ok?


Utifrån det ni läst, diskutera med en klasskamrat. Hur tror ni att det skulle vara bland en judisk församling i ett annat land?

Övningar Nyanserat

Denna övning lär oss att bli nyanserade genom att:

  • Undersöka och analysera etiska frågor.

  • Problematisera tolkningar av religiösa källor

Övning 1. Vilka etiska svårigheter och identitetsfrågor kan vi se med abort?


Abort innebär att avbryta en graviditet före vecka 22 (skillnad mellan spontan och framkallad abort). Gränserna mellan sen abort och tidigt födda suddas ut med dagens avancerade medicinska teknik.


Kön:

Har män samma rätt att bestämma vid en abort som kvinnor? Hur blir det för icke-binära par (man-man, kvinna-kvinna, eller könsöverskridande identiteter?

Etnicitet:

Ziggy och Kim kommer från olika bakgrunder. Ziggy tänker att abort är mord eftersom allt liv är heligt och kommer från Gud. Hen kan därmed inte tillåta abort eftersom livet börjar samma sekund som ägget befruktades. Kim tänker att abort är varje persons rättighet eftersom hens liv kommer först. Dessutom tänker hen att fostret inte är en färdig människa ännu.

Hur påverkar deras bakgrund abortfrågan? Hur påverkas deras identitet om de antingen skulle genomföra eller inte genomföra aborten?

Socioekonomiskt:

Är det försvarbart att abortera livsdugligt ett foster om föräldrarna inte har råd att ta hand om sitt barn?

Övning 2. Citat från Koranen om abort.


Nedan finns en rad citat ur islams heliga skrift Koranen. Läs dessa och resonera om hur en muslim kan förstå dessa och samtidigt anpassa de efter ett liv i till exempel Sverige.

  • Hur ska en muslimsk person i Sverige tänka kring abort?

  • Vad går först, de religiösa reglerna eller samhällets regler?


Om fosterdiagnostik:

"[5:3] [Förbjudet är även] att genom teckentydning försöka utforska vad framtiden bär i sitt sköte; detta är ett ogudaktigt företag. " (https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=5&verseNr=3&langID= )


Om att döda:

"[5:32] Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden. " (https://www.koranensbudskap.se/translations.aspx?chapterID=5&verseNr=32&langID= )

[17:31] "Döda inte era barn av rädsla för fattigdom; Vi sörjer för dem och för er. Att döda [dem] är en svår synd. "

Haditherna - skrifter om Muhammeds sätt att leva som är en förebild - beskriver hur fostret kan aborteras inom 120-dagar (https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_and_abortion; https://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/islamethics/abortion_1.shtml ). Efter 120 dagar "blåses Allah in själen i barnet" och abort ses som mord, även om kvinnan skulle ha blivit våldtagen.

Exit ticket

"Från övningarna lärde jag mig .."

Läxa

Repetera kapitlen "Judendomen" och "Islam" vid behov.