Teacher's handbook

OBS! Den här sidan är under uppbyggnad!

Alignment med Skolverkets styrdokument

Centralt innehåll 2021

Rekommenderad undevisningsmetod Engelska 7

När jag undervisar kursen Engelska 7 utgår jag ifrån att eleverna har med framgång ha genomfört Engelska 6 och före det Engelska. Engelska 7 kräver en högre språklig nivå jämfört med de tidigare två kurserna på grund av sin komplexa natur; innehållet i det som berörs är ofta teoretiskt komplicerat vilket innebär att eleven inte bara lära sig språket utan även vetenskapligt stoff på avancerad Engelska.

Den vetenskapliga karaktären syns framförallt i de texter och det språkliga innehåll som valts. Till exempel lär sig eleven att tala enligt en teori under MMS. Här tycker jag att man bör visa teorin i praktiken varpå jag själv genomför ett tal enligt den metoden. Liknande lär sig eleverna om det postkoloniala analysverktyget under ECP för att bättre förstå den sociolingvistiskt och historiskt laddade litteraturen och realia från den engelsktalande kolonialväldet. Just under ECP utgår undervisningen från att läraren läser tillsammans med eleverna för att man gemensamt ska utforska och bearbeta texten. Ingen elev ska lämnas till att hantera det utmanande materialet på egen hand. Därför kan läraren med fördel lägga lektionstid till att läsa och diskutera. Under MMS OCH ECP tränar eleverna på muntlig förmåga och hörförståelse och skriftlig förmåga samt läsförståelse under respektive område, men det förekommer alltid övningar inom samtliga förmågor.

Mid term tests är tänkta att agera som en kontrollpunkt. Provet har lagts utanför de andra delarna för att det ska finnas flexibilitet kring jullovet; det händer att eleverna har svårt att minnas det vi gjort om det är prov på ämnesfrågor med 2-3 veckors mellanrum.

AWF och POL undervisas generellt likt de två första med ena tillägnad muntlig förmåga och hörförståelse och den senare skriftlig förmåga samt läsförståelse. Jag rekommenderar lärare att ta stöd från era skolbibliotekarier eftersom POL ska lära eleverna att förhandla och analysera språkets makt varpå att vara två pedagoger hjälper att illustrera detta när ni utgår från cognitive apprenticeship. Liknande gäller läsningen under AWF där läsupplevelsen och det följande arbetet kan stötta eleven om det finns frågor som hen vill lyfta när antingen läraren inte är närvarande eller genom att ha en pedagog som inte bedömer eleven titta på elevens arbete.

Slutligen vill jag understryka att alltid prata Engelska med eleverna med undantag för om du har väldigt viktig information (provtider, återkoppling, disciplinära frågor) som eventuellt svagare elever inte kommer att uppfatta. Till vardera lektion finns en rekommenderad klassrumsplacering utefter de aktiviteter som lektionen innehåller. Utgå från dessa för att skapa ett dynamiskt klassrum där eleverna rör på sig och möblerar om för att lära sig på bästa sätt. Se https://poorvucenter.yale.edu/ClassroomSeatingArrangements för mer information.

Grammatik som undervisas baseras på följande länkar. Grammatiken valdes för att 1) passa det innehåll som eleverna studerar, 2) stötta de typer av förmågor som de utvecklar och 3) är av en tillräckligt avancerad karaktär.

Monroe's Motivated Sequence. Inversions for increased politeness and dramatical effect - practice to speak casually and smootlhy (ledigt och smidigt)


Experiences of The Color Purple: sequencing.


The Power of Language


A Warning to the Future

Nedanför hittar ni syftet och kunskapskraven för kursen Engelska 7. Samtliga delar av syftet tas upp kontinuerligt under kursens gång genom exempel och i spontana diskussion med eleverna, men utvalda delar ges särskilt utrymme under specifika nivåer. Jag har markerat respektive del ur syftet med en annotering till vilken nivå de studeras.

Om viktandet av kursmålen

De fem sammanfattande punkterna som eleverna ska få möjlighet att utveckla är de som ligger till grunden för kursplaneringen. Fördelningen av förmågorna har blivit som sådant att eleven övar vanligtvis på alla förmågor under varje moment, men för att kunna göra bedömningsarbetet något mer hanterligt har jag valt att fokusera på ett par förmågor per område. Till exempel, ska eleven både få återkoppling och tillfällen att lära sig att skriva, lyssna, tala och så vidare finns risken att utvecklingen blir något tunn. Därmed har vardera nivå (level) fokuserat på förmågor som ligger nära varandra.