Information

Aim of the subject and core contents

"Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.


Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet i tal och skrift samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att underlätta kommunikationen när språkkunskaperna inte räcker till.


Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förtståelse av livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem förutsättningar att utveckla sin flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.


Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på engelska. I undervisningen ska eleverna få möta talad och skriven engelska av olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.


Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förståelse av engelska i tal och skrift.

 • Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

 • Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 • Förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.


Kommunikationens innehåll


 • Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av viss vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning och valt fördjupningsområde samt till samhälls- och arbetsliv.

 • Åsikter, idéer och erfarenheter.

 • Kulturyttringar i samtiden och historien.

 • Samhällsfrågor, sociala, kulturella, politiska och historiska förhållanden samt aktuella etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.


Reception


 • Talad engelska, även i snabbt tempo och med inslag av sociolektal och dialektal variation.

 • Texter, även komplexa och formella, från olika medier.

 • Talad engelska och texter som är berättande, diskuterande, argumenterande, redogörande och utredande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel debatter, föreläsningar, avtalstexter och texter som används inom högre studier.

 • Samtida och äldre skönlitteratur inom olika genrer, till exempel dramatik.

 • Strategier för att överblicka och strukturera innehåll från större textmängder eller längre sekvenser av talat språk, till exempel genom att sortera, visualisera, sammanfatta och identifiera det bärande innehållet.

 • Perspektiv och underförstådd betydelse i talad engelska och texter.

 • Värdering av användbarhet hos källor av olika slag och utifrån olika syften.

 • Hur variation och anpassning skapas genom komplex meningsbyggnad, interpunktion, ordbildning och stilnivå.

 • Hur struktur och sammanhang skapas genom sambandsmarkörer, effektiv styckeindelning, tes och kärnmeningar.

 • Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.


Produktion och interaktion


 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion med olika syften, där eleverna resonerar utifrån olika perspektiv, argumenterar, utreder, ansöker och förhandlar.

 • Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde.

 • Användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.

 • Strategier för att medverka i och leda samtal med anknytning till samhälls- och arbetslivet, till exempel genom att inleda, fördela ordet, förklara, sammanfatta och anknyta till andras inlägg.

 • Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.

 • Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i elevernas egen produktion och interaktion.

 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar för att anpassa dem efter syfte, genre och stilnivå."

Skolverket, 2022

Grade requirements

"Betyget E

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer, och uppfattar med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i talat språk i relativt snabbt tempo och av avancerad karaktär. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer, och uppfattar med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i texter av olika slag och av avancerad karaktär. Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang, även formella och komplexa, uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar översiktligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.


Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.


Betyget C

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer, och uppfattar med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i talat språk i relativt snabbt tempo och av avancerad karaktär. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer, och uppfattar med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i texter av olika slag och av avancerad karaktär. Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även ledigt och med anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven formulerar sig även ledigt och med anpassning till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang, även formella och komplexa, uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven diskuterar utförligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.


Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.


Betyget A

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer, och uppfattar även underförstådd betydelse, i talat språk i snabbt tempo och av avancerad karaktär. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer, och uppfattar även underförstådd betydelse, i texter av olika slag och av avancerad karaktär. Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant, effektivt och problematiserande sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med god precision, varierat, nyanserat, tydligt och välstrukturerat. Eleven formulerar sig även ledigt och med effektiv anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med god precision, varierat, nyanserat, tydligt och välstrukturerat. Eleven formulerar sig även ledigt och med effektiv anpassning till syfte, mottagare och situation.

I interaktion i olika sammanhang, även formella och komplexa, uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med effektiv anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper."

Skolverket, 2021

Educational connections to program goals (examensmål)

Bygg- och anläggningsprogrammet

Valt examensmål

 • ”I samarbetet på arbetsplatsen och i kundrelationer ställs krav på kommunikationsförmåga och förståelse för andra människor och andra yrkesgrupper. Eleverna ska därför i alla ämnen arbeta med att utveckla sitt språk och få möjlighet att möta och diskutera olika perspektiv på människors livsvillkor i samhället.”

Koppling till centralt innehåll i ämnet

 • ”Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv…”

 • Kommunikation som nämns i examensmålet innefattar alla områden inom engelska: tal, skrift, läs- och hörförståelse.

 • I undervisningen finns det alltid möjligheter att variera olika innehåll, med fokus på att förbättra elevernas kunskaper inom ämnet, både gällande ”allmänna” kunskaper och sådana som är typiska för yrkesområdet.


El- och energiprogrammet

Valt examensmål

 • Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i att försörja och bistå samhällsviktiga basfunktioner som produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem.

 • (…) kunna använda rätt material och verktyg samt att kunna planera och utvärdera en arbetsprocess.

 • Internationaliseringen inom el-, energi-, automations- och datorbranscherna kräver förmåga att använda språk. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet till fördjupade kunskaper i engelska.

Koppling till centralt innehåll i ämnet

 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar (...).

 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.

 • Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk (…).

 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.


Ekonomiprogrammet

Valt examensmål

 • Examensmål Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas språkliga förmåga och till att modern teknik används som ett redskap för informationssökning, presentation och kommunikation.

 • Innehåll och arbetsformer ska främja elevernas kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling

 • Utbildningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla grunder i ett vetenskapligt förhållningssätt samt träning i att söka, sovra, analysera och värdera information

 • Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att strukturera och presentera sina resultat enligt vetenskapliga normer och anpassat till målgrupp.

 • Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas språkliga förmåga och till att modern teknik används som ett redskap för informationssökning, presentation och kommunikation.

Koppling till centralt innehåll i ämnetEstetiska programmet

Valt examensmål

 • Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

 • Centralt för utbildningen är att eleverna ska skapa, uppleva och tolka konst och kultur.

 • Både individuellt och i samverkan med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel. Under utbildningen ska eleverna därför pröva såväl ett konstnärligt som ett vetenskapligt förhållningssätt.

 • Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att samverka med andra estetiska områden och med kunskapsområden där estetiken har en framträdande roll, som kulturvetenskap, historia, språk, teknikutveckling och kommunikation.

Koppling till centralt innehåll i ämnet

 • ES är ett högskoleförberedande program och och engelskundervisningen omfattar kurserna 5 och 6 samt möjlighet till 7 för att förbereda för detta. Eleverna förbereds också direkt för arbete inom kultursektorn.

 • Utöver detta kan användas ett brett estetiskt, kulturellt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt förhållningssätt till engelskundervisningen samt mer specialiserad engelska för de olika inriktningarna.

 • Det är lämpligt att arbeta med tal- och skrivövningar som anknyter till kulturområdena, musik, film, drama, dans och konst. Recensioner, analyser, dramatiseringar samt ett medvetet och reflekterat val av litteratur och film som passar de olika inriktningarna är en bra utgångspunkt för undervisningen. Texter och ordkunskap anpassas på samma sätt.


Fordon- och transportprogrammet

Valt examensmål

 • Eleverna ska också utveckla ett yrkesmässigt språkbruk som fungerar i olika situationer med ett ordförråd som är relevant för yrket i både svenska och engelska.


Handels- och administrationsprogrammet

Valt examensmål

 • Utbildningen ska också ge eleverna möjligheter till fördjupade studier i engelska.

 • Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper /---/ där /---/ kommunikation är centralt.

 • Handel och administration förutsätter kontakter mellan människor och länder och det personliga mötet är viktigt.

 • Eleverna ska få möjlighet att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att söka, analysera och värdera information från olika branscher och områden.

 • Den ska utveckla elevernas färdigheter i att använda IT på ett situationsanpassat sätt.

 • Utbildningen ska också ge eleverna möjligheter till fördjupade studier i engelska.

 • Eleverna ska vidare utveckla förmågan att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och metoder


Industritekniska programmet

Valt examensmål

 • Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell materialbearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och annan sammanfogning.

 • Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper inom industriell teknik och industriteknisk produktion. Den ska utveckla elevernas förmåga att använda utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt. Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om helheten i den industriella verksamheten för att göra det möjligt för dem att delta såväl i produkt- och produktionsplanering som i själva produktionen.

 • Eleverna ska vidare utveckla förmågan att i grupp ta initiativ, vara lyhörd, arbeta självständigt och kunna använda yrkets fackspråk. Många industrier har internationella kontakter med manualer och beskrivningar skrivna på engelska. Engelska är också i flera fall koncernspråk. Utbildningen ska därför ge eleverna möjligheter till fördjupade studier i engelska.


Koppling till centralt innehåll i ämnet

 • IN är ett yrkesprogram, elever behöver lära sig engelska i sammanhangen processindustri, verkstad, svetsning och säkerhetsföreskrifter.

 • Eleven behöver använda engelska för kommunikation med andra på arbetsplatsen och för att förstå och använda vissa material och produkter.

 • Säkerhetsföreskrifter, manualer och verktygskunskap är exempelområden att arbeta inom engelskan.

 • Utöver detta nämns i examensmålen att engelska ofta är koncernspråk för företag i verkstadsindustrin, att kunna kommunicera på koncernspråket blir en viktig utgångspunkt för hela engelskundervisningen på programmet.

Naturvetenskapsprogrammet

Valt examensmål

 • Examensmål: Eleverna ska även kunna förstå, läsa och skriva om samt diskutera grundläggande naturvetenskap på engelska.

 • Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska


Koppling till centralt innehåll i ämnet

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv;

Reception

 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.

Produktion och interaktion

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter,


Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Valt examensmål

”Livsmedels- och restaurangbranschen har en stark internationell prägel. Därför ska kunskaper om livsmedel och måltider i andra kulturer ingå i utbildningen. Branschen är av tradition en del av en internationell arbetsmarknad. Utbildningen ska därför ge eleverna kännedom om arbete i andra länder och möjligheter till fördjupade studier i engelska. Branschen har dessutom en regional anknytning, med fokus på närliggande produktion och lokala traditioner, vilket ska återspeglas i utbildningen.”


Koppling till centralt innehåll i ämnet


Samhällsvetenskapsprogrammet

Valt examensmål

 • Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt,

 • Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter inom utbildningens olika kunskapsområden. Eleverna ska också ges möjlighet att uttrycka sig i varierande skriv- och talsituationer på framför allt svenska och engelska.

 • Utifrån studier av samhällsfrågor ska utbildningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. I detta ingår att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet..

 • Utbildningen ska utveckla elevernas vetenskapliga medvetenhet genom att de får formulera och utreda frågeställningar och pröva att tillämpa teorier och metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Koppling till centralt innehåll i ämnet

Kursmål En5

Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.

Kursmål En5

 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.

 • Texter av olika slag och med olika syften


Kursmål En7

 • Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.

 • Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv


Teknikprogrammet

Valt examensmål

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i engelska i en teknisk kontext, så att de kan utveckla sin kommunikativa förmåga och därmed ta del av teknik och teknikutveckling

Koppling till centralt innehåll i ämnet

 • Enligt den engelska ämnesplanen så ska vi arbeta mot att utveckla elevernas skriv - och talförmågor och tekniks programmål syftar på att vi ska utveckla elevernas kommunikativa förmåga. Det finns alltså en tydlig koppling där mellan programmålet och ämnets mål.

 • Ytterligare så ska utbildningen utveckla deras läs - och hörförmågor och dessa förmågor kan man arbeta mot när man använder tekniskt stoff, såsom dokumentärer om spelutveckling och artiklar om robotteknik.


Vård- och omsorgsprogrammet

Valt examensmål

”Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation, eftersom det skapar en grund för ett gott samarbete samt för att kunna ge korrekt och komplex information till patienter och andra brukare. Ett rikt och nyanserat språk är dessutom ett redskap för reflektion och lärande. Kunskaper i språk ökar möjligheterna att kommunicera med patienter och andra brukare samt att arbeta i andra länder. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter till fördjupade studier i engelska.”

Koppling till centralt innehåll i ämnet

 • ”Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv…”

 • Kommunikation som nämns i examensmålet innefattar alla områden inom engelska: tal, skrift, läs- och hörförståelse.

 • I undervisningen finns det alltid möjligheter att variera olika innehåll, med fokus på att förbättra elevernas kunskaper inom ämnet, både gällande ”allmänna” kunskaper och sådana som är typiska för yrkesområdet.