Anpassningar och stöd

Anpassningar som en del av ordinarie undervisning

Dessa anpassningar används inom ramen för ordinarie undervisning:

 • Hela planeringen med samtliga lektioner finns tillgängliga för eleven på detaljnivå via denna digitala lärresurs (www.feke.online). Eleven kan gå tillbaka till tidigare lektioner i egen takt för att öva, vilket även uppmuntras. Eleverna kan även se i förväg vad kommande lektioner innehåller.

 • Ett schema skapas utifrån rådande läsårsdatum och denna publiceras digitalt genom Google Docs. Schemat innehåller vilka datum varje lektion är, vilken lektion som eleverna då ska ta del av, eventuella hemläxor och övrig information, så som klassrumsförändringar. Detta schemat uppdateras automatiskt var 5:e minut för att säkerställa att eleverna alltid har den senaste versionen av planeringen.

 • Alla lektioner följer samma struktur med ett mål för lektionen samt hur lektionens aktiviteter ska uppfylla målet. Denna syftebeskrivning tas upp i anslutning till att lektionen börjar.

 • Alla lektioner har en start- och sluttid tillgänglig både whiteboard och via projektor.

 • Alla uppgifter har instruktioner i punktform, utformade som checklistor.

 • Arbetssättet är både digitalt och analogt (ofta utskrivet om så önskas) samt att eleven kan få all text uppläst.

 • Nya begrepp och vokabulär tilldelas som digitala memorykort via www.quizlet.com för att stimulera ett språkutvecklande arbetssätt.

 • Alla delar av undervisningen är varierad för att innehålla olika modaliteter med syftet att stötta elevernas inlärning och möta olika behov. Det innebär att aktiviteter ska variera mellan text, ljud, samtal, film och bild.

 • Övningar genomförs generellt sett i grupp för att eleverna ska lära sig av varandra. Gruppindelningar kan ske slumpmässigt eller valt för att främja till ett gott klassrumsklimat och inkludering.

 • Bedömningsaktiviteterna varierar mellan muntliga presentationer och skriftliga prov för att erbjuda alternativa redovisningsformer.

 • Ytterligare pedagogiska resurser är inkopplade i planering och genomförande av kurs, exempelvis skolbilbiotekarie och speciallärare.

Studieteknik

Elever uppmuntras till att skriva anteckning enligt Cornell note-systemet (http://lsc.cornell.edu/notes.html) för att minnas innehållet från föreläsningar.

Föreläsningarna sammanfattas i den nedersta kolumnen efter föreläsningen är klar. Denna punkt används för att sedan stämma av huruvida eleverna uppnått målet med lektionen genom så kallade exit tickets, där eleverna får berätta om vad de lärt sig.

Anteckningsbladet kan även vikas så att eleven enbart ser den vänstra kolumnen och kan därmed testa sig på kunskaperna på egen hand.

Cornell note

Elevinflytande

Eleverna får rösta på ordningen rörande kursernas innehåll (kallade moduler) för att lära sig i den ordning som klassen finner mest stimulerande. Detta genomförs via www.mentimeter.com. Vidare får elever frihet att visa på inhämtade kunskaper och förmågor vid kursens olika bedömningstillfällen, exempelvis genom att välja alternativa redovisningsformer eller att välja teman eller ämnen för sina prov. Syftet är att eleverna ska "träna förmågan att välja eftersom det är en del av deras utveckling av självständighet, ansvarstagande och beslutsfattande. " (Skolverket, 2015: 54) & "Delaktighet för lärande", Lenanders Grafiska AB https://www.skolverket.se/getFile?file=3531

Tips

Hur vet jag som eleven att jag fördjupat mig? Titta på filmen "Vad skiljer ett E från ett A" och använd bilden nedanför där sex olika bedömningsaspekter visas upp och diskuteras.

Källa: https://pedagogvarmland.se/sites/default/files/media/files/bedomningsaspekterbild_tryck_peter.pdf