Anpassningar och stöd

Anpassningar som en del av ordinarie undervisning

Dessa anpassningar används inom ramen för ordinarie undervisning:

Studieteknik

Elever uppmuntras till att skriva anteckning enligt Cornell note-systemet (http://lsc.cornell.edu/notes.html) för att minnas innehållet från föreläsningar.

Föreläsningarna sammanfattas i den nedersta kolumnen efter föreläsningen är klar. Denna punkt används för att sedan stämma av huruvida eleverna uppnått målet med lektionen genom så kallade exit tickets, där eleverna får berätta om vad de lärt sig.

Anteckningsbladet kan även vikas så att eleven enbart ser den vänstra kolumnen och kan därmed testa sig på kunskaperna på egen hand.

Elevinflytande

Eleverna får rösta på ordningen rörande kursernas innehåll (kallade moduler) för att lära sig i den ordning som klassen finner mest stimulerande. Detta genomförs via www.mentimeter.com. Vidare får elever frihet att visa på inhämtade kunskaper och förmågor vid kursens olika bedömningstillfällen, exempelvis genom att välja alternativa redovisningsformer eller att välja teman eller ämnen för sina prov. Syftet är att eleverna ska "träna förmågan att välja eftersom det är en del av deras utveckling av självständighet, ansvarstagande och beslutsfattande. " (Skolverket, 2015: 54) & "Delaktighet för lärande", Lenanders Grafiska AB   https://www.skolverket.se/getFile?file=3531 

Tips

Hur vet jag som eleven att jag fördjupat mig? Titta på filmen "Vad skiljer ett E från ett A" och använd bilden nedanför där sex olika bedömningsaspekter visas upp och diskuteras. 

Källa: https://pedagogvarmland.se/sites/default/files/media/files/bedomningsaspekterbild_tryck_peter.pdf