Anpassningar och stöd

Anpassningar som en del av ordinarie undervisning

Dessa anpassningar används inom ramen för ordinarie undervisning:

Studieteknik

Elever uppmuntras till att skriva anteckning enligt Cornell note-systemet (http://lsc.cornell.edu/notes.html) för att minnas innehållet från föreläsningar.

Föreläsningarna sammanfattas i den nedersta kolumnen efter föreläsningen är klar. Denna punkt används för att sedan stämma av huruvida eleverna uppnått målet med lektionen genom så kallade exit tickets, där eleverna får berätta om vad de lärt sig.

Anteckningsbladet kan även vikas så att eleven enbart ser den vänstra kolumnen och kan därmed testa sig på kunskaperna på egen hand.

Elevinflytande

Se Elevinflytande för en djupare förklaring rörande hur eleverna direkt har inflytande och förbättrar undervisningen.

I början av kursen får eleverna rösta på ordningen rörande kursernas innehåll (kallade moduler) för att forma den ordning som klassen finner mest stimulerande. Detta genomförs via www.mentimeter.com

Pedagogiskt får elever frihet att påverka och välja innehåll under vissa delar av sina kursen. Till exempel kan det gälla vilka typer av källor som eleverna ska använda sig av när de skriver uppsatser, vilka religioner de vill fördjupa sig inom i religionskunskap eller välja teman.  Syftet är att eleverna ska "träna förmågan att välja eftersom det är en del av deras utveckling av självständighet, ansvarstagande och beslutsfattande. " (Skolverket, 2015: 54) & "Delaktighet för lärande", Lenanders Grafiska AB   https://www.skolverket.se/getFile?file=3531 

Tips

Hur vet jag som eleven att jag fördjupat mig? Titta på filmen "Vad skiljer ett E från ett A" och använd bilden nedanför där sex olika bedömningsaspekter visas upp och diskuteras. 

Källa: https://pedagogvarmland.se/sites/default/files/media/files/bedomningsaspekterbild_tryck_peter.pdf