Monroe's Motivated Sequence


Learning goals

During Monroe's Motivated Sequence, you are going to learn to use the motivational speaking theory Monroe's Motivated Sequence (MMS), listen to motivational speakers and inversion grammar in order to hold a ~3-5 minute speech. The main skills that you will improve are listening, adapting to theory, speaking and discussing.

You will learn by studying other public speakers, participate in spoken discussions and practice using cue cards to improve your presentation skills.

Successful students will be able to:

 • Identify Monroe's Motivated Sequence in speeches in order to improve listening comprehension.

 • Use Monroe's Motivated Sequence and inversions grammar to improve structure and formality.

 • Speak with varied, precise, correct vocabulary and grammar.

 • Discuss the positives and negatives related to your topic.

Purpose, core contents, knowledge requirements and graduation goals

“Rhetoric is the art of ruling the minds of men”, said Plato. The spoken language is the tool and the medium for transferring power in many parts of society. Politicians speak in parliament while influences speak to their followers; it is using the spoken word that we convey our opinions, thoughts and emotions and when someone listens, we create something new through dialogue. Whether or not we speak to change, manipulate or to influence, our words carry weight, and occassionally, the impact makes people change. How does that work? That is for us to investigate.

You are going to learn how to hold a speech with the aim to motivate your listeners to take action. The topic is of your choice but has to be of a nature where the listeners will practically do something as a result of listening to you. You will have two chances to perform your speech, one recorded by yourself and the other in front of the class. Both are obligatory and but your first motivational speech is a base for peer-review where you will be assessed by other student.

These activities are chosen to meet the aim of the subject in order to improve your spoken language, interaction with others in speech, adaption of your language to different situations, to develop correctness and to use different strategies to support communication (Skolverket, 2011).

In order to better perform a motivational speech, you will study rhetorics, advanced vocabulary, body movements, vocal patterns, famous speeches and how to record yourself using digital tools.


Core contents:

 • Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av viss vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning och valt fördjupningsområde samt till samhälls- och arbetsliv.

 • Åsikter, idéer och erfarenheter.

 • Samhällsfrågor, sociala, kulturella, politiska och historiska förhållanden samt aktuella etiska och existentiella frågor i olika sammanhang

 • Talad engelska, även i snabbt tempo och med inslag av sociolektal och dialektal variation.

 • Talad engelska och texter som är berättande, diskuterande, argumenterande, redogörande och utredande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel debatter, föreläsningar, avtalstexter och texter som används inom högre studier

 • Hur variation och anpassning skapas genom komplex meningsbyggnad, interpunktion, ordbildning och stilnivå.

 • Hur struktur och sammanhang skapas genom sambandsmarkörer, effektiv styckeindelning, tes och kärnmeningar.

 • Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.

 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion med olika syften, där eleverna resonerar utifrån olika perspektiv, argumenterar, utreder, ansöker och förhandlar.

 • Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde.

 • Användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden

 • Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.

 • Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i elevernas egen produktion och interaktion.

 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar för att anpassa dem efter syfte, genre och stilnivå. (Skolverket, 2021)

Knowledge requirements

 • Förståelse av engelska i tal och skrift.

 • Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

 • Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 • Förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används. (Skolverket, 2021)