Lektion U-8

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen. 

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen. 

Lärandemål; vi kommer lära oss


Lösa etiska problem, motivera lösningen och relatera den till de etiska teorierna utilitarism och Kants etik. 

Lektionens aktiviteter


Föregående lektion

Föreläsning

Formulera egna etiska problem

Repetition och föreläsning

Tid för aktiviteten: ~5-10 minuter


Formulera ett eget problem som du löser utifrån den konkreta situationen. Utgå från en situation som berört dig känslomässigt i nutid.

Föreläsning om utilitarism och Kants etik

U-8 Utilitarism och Kantism

Övning 3A: Att relatera en lösning på ett etiskt problem till en normativ teori

Tid för aktiviteten: ~5-10 minuter


Kalle arbetar som försäljare på ett företag som säljer mobil- och bredbandslösningar. Han har blivit instruerad av sin chef att inte berätta för de kunder som han ringer till att det tillkommer en extra avgift utöver det månadspris som anges - om de inte direkt frågar om det. Kalle väljer dock ändå att berätta om den avgift som tillkommer, eftersom han tycker att det är värt priset att få en tillsägelse av chefen, om han slipper lura oskyldiga människor.

Vad tror du att en klassisk utilitarist skulle tycka om Kalles beslut. Varför?

Tid för aktiviteten: ~5-10 minuter

Zanas dotter på sju år kommer till Ulf med en teckning som hon har ritat och frågar om den är fin. Ulf har alltid tidigare svarat det som förväntas av honom (någon variant på ja) men väljer ju att svara “nej, försök att rita lite noggrannare så blir det bättre” eftersom han märkt att han känner sig obekväm när han inte talar sanning. Dessutom är det bättre för dottern, tänker han, att omge sig med vuxna som säger som det är. 

Vad tror du att en kantiansk pliktetiker skulle tycka om Ulfs beslut? Varför? 

Relatera egna lösningar till etiska teorier

Tid för aktiviteten: ~15-20 minuter


Du ska nu relatera dina egna, verkliga etiska problem (övning 2b) till olika etiska teorier.. Välj ett problem som du tycker att du löste på ett bra sätt.


OBS! Skriv ned dina svar på din mini-whiteboard. Detta hjälper dig att bli mer utförlig och är en övning inför provet.

Läxa


Repetera kapitlet Etik.

Exit ticket


Inför provet kommer jag att ..