Östasiatiska religioner

Under modulen Östasiatiska religioner kommer du att lära dig om hinduismen, buddhismen och dygdetiken. Du kommer att fördjupa dig i deras centrala kännetecken och begrepp, identitetsfaktorer, relation till vetenskap samt etik. Du kommer att:

Kunskapsprovet 

Under lektion Ö-5 besvarar du flervalsfrågor om centrala kännetecken och begrepp, identitet och relationen mellan religion och vetenskap. 

Förmågeprovet 

Under lektion Ö-10 kommer du att skriftligt eller muntligt beskriva, lösa och motivera etiska problem utifrån hinduistisk eller buddhistisk etik och dygdetiken.

Centrala tankegångar och begrepp

Koppling till syfte, centralt innehåll, betygskriterier och examensmål

Nivå 4 handlar om döden, vad som händer efter döden och hur man kan leva ett gott liv för att kanske komma till en bättre plats efter döden. Nivån har därmed en existentiell karaktär och för att förstå den i en religiös kontext kommer du att studera de dharmiska religionerna Hinduismen och Buddhismen och deras relation till efterlivet. 

Hinduismen är ett samlingsbegrepp för existentiella tankar från Indien om hur allt liv går i cykler. Synsättet präglas av att alla varelser, gudar och världen reinkarneras och tillhör världssjälen Brahma och målet är att sluta återfödas. Vad den enskilde människan återföds till beror på dina handlingar (karma) och därefter tilldelas man traditionellt (men inte officiellt) ett kast.

Buddhismen utgår från Buddhas levnadssätt och lärdom om hur cykeln av födsel, död, reinkarnation och längtan efter materiella ting bidrar till ett lidande. En buddhist kan uppnå upplysning (Nirvana) genom att följa den åttafaldiga vägen vilket kommer leda till att släcka livstörsten.

Syfte Nivå 4: hur man lever ett gott liv enligt Hinduismen och Buddhismen.

A: Hinduismen är ett samlingsbegrepp för existentiella tankar från Indien om hur allt liv går i cykler. Synsättet präglas av att alla varelser, gudar och världen reinkarneras och tillhör världssjälen Brahma och målet är att sluta återfödas. Vad den enskilde människan återföds till beror på dina handlingar (karma) och därefter tilldelas man traditionellt ett kast.

B: Buddhismen utgår från Buddhas levnadssätt och lärdom om hur cykeln av födsel, död, reinkarnation och längtan efter materiella ting bidrar till ett lidande. En buddhist kan uppnå upplysning (Nirvana) genom att följa den åttafaldiga vägen vilket kommer leda till att släcka livstörsten.

C: Hinduers goda handlingar formas främst av deras syn på karmas lag av orsak och konsekvens. Ett dygdigt beteende inom Hinduismen är exempelvis att inte skada levande djur och att vara vegetarian. Kastsystemet lever kvar och argumenteras vara rättvist på grund av karma. 

D: Buddhismen har inte kast, men karma och hur väl man följer den åttafaldiga vägen formar identiteten för en god buddhist. Inte döda, inte stjäla, inte ljuga eller missbruka kroppen är exempel på dygder. 


Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Kunskapskrav

Betygen E, C & A

Eleven kan översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt/utförligt/ utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven enkla/komplexa samband och drar enkla/välgrundade/välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla/välgrundade/välgrundade och nyanserade argument.

Eleven ger några/flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel/komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla/komplexa samband och drar enkla/välgrundade/välgrundade och nyanserade slutsatser. Eleven kan översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

Eleven kan översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en enkel/välgrundad/välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna.

Eleven kan översiktligt/utförligt/nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel/komplex analys av modellerna och använda dem för att ge enkla/välgrundade/välgrundade och nyanserade argument i någon/några fråga/frågor. Eleven för enkla/välgrundade/välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.

Examensmål

Bygg- och anläggningsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


El- och energiprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Ekonomiprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Estetiska programmet

Valt examensmål

Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Fordon- och transportprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Handels- och administrationsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Industritekniska programmet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Naturvetenskapsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Samhällsvetenskapsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Teknikprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet


Vård- och omsorgsprogrammet

Valt examensmål

Koppling till centralt innehåll i ämnet