Vad är Feke Online?

What is Feke Online?

Välkommen till Fekes digitala lärresurs i gymnasiekurserna Engelska 5, Engelska 7 och Religionskunskap 1.

Navigera till kurserna och respektive utbildningsmodul via ikonerna eller rullgardinsmenyn. Där hittar ni lärandemål, lektioner, material och bedömningskriterier samt tillhörande lärarhandledning.

I Handboken finns information för elever, lärare och målsmän som vill veta mer om det bakomliggande pedagogiska arbetet och om hur lärresursen fungerar. Elever behöver läsa denna innan de påbörjar sina studier och rekommenderas återkomma till det avsnittet om det finns frågor som behöver besvaras. Vid eventuella spårsmål finns en Teams-chat där du kan ställa frågor; kontakta via mail (feke.norman@gmail.com / fredrik.norman@edu.sandviken.se) vid mer omfattande ärenden. Frågelådan används av elever som har anonyma kommentarer eller önskemål rörande undervisningen.

Fekes lärresurs vilar på två utgångspunkter: evidensbaserad pedagogisk forskning samt att elevens lärande exponentiellt stärks genom hela utbildningsprocessen. Vad gör det här materialet unikt? I korthet:

 • Tydligt formulerade lärandemål, lärandeaktiviteter och bedömningsaktiviteter enligt constructive alignment (Biggs & Tang, 2011)

 • Multimodal undervisning baserad på variationsteorin, så som text, simuleringar, bilder, GIFar, film och ljud.

 • Strategisk planerad återkoppling och feed forward för att stötta eleverna längs med hela undervisningen enligt Guided Inquiry (Kuhlthau, 2007).

 • Ett nära samarbete med skolbiblioteket och skolbibliotekarier, bland annat för att stärka elevens lässtrategier (Norman & Rutanen, 2015).

 • Övningar i sociala och kognitiva färdigheter genom kollaboration med strategiskt valda digitala arbetssätt.

 • Motivationsökande övningar och hur eleverna kan lära av Feke - modelling - för att synliggöra lärandet (Dennen & Burner, 2004).

 • Utbildning som konstant förbättras genom värdeförädling enligt SIQs managementmodell.


Feke samarbetar med Bessemerbiblioteket, utnämnt under 2018 till Årets skolbibliotek och har fått kvalitetsmärkningen Skolbibliotek i världsklass 2018, 2019 och 2020 . Här hittar ni deras hemsida, blogg och Youtube-kanal.


The Handbook ("Handboken") features information for students, teachers and guardians who wish to know about the pedagogical philosophy and how this learning resource functions. It is required of students to read this sections before studying and also return to it in case they have questions regarding their studies. Questions can also be sent in our Teams chat or via mail (feke.norman@gmail.com / fredrik.norman@edu.sandviken.se). The Question Box ("Frågelådan") can used to post questions anonymously.

Feke's learning reserouce is based on two main ideas: evidense-based pedagogical research and that the student's learning is strengthened exponentionally throughout the learning process. What makes this material unique? In short:

 • Clearly stated intended learning outcomes according to constructive alignemnt (Biggs & Tang, 2011)

 • Multimodal education based upon variationsteorin, such as text, simulations, pictures, GIFs, movies and audio.

 • Strategically planned and reoccuring feed forward to support studnets through their learning (Kuhlthau, 2007).

 • Cooperative teaching together with the school library and librarians, such as improving reading strategies (Norman & Rutanen, 2015).

 • Classroom exercies to improve social and cognitive skills through collaboration via strategically selected digital methods.

 • Motivation improving exercises where students learn from Feke - modelling - to visualise learning (Dennen & Burner, 2004).

 • Continuous improvement to increase quality according to The Swedish Institude for Quality (SIQs managementmodell).


Feke collaborates with the Bessemer library (Bessemerbiblioteket), awarded in 2018 as the Library of the Year (Årets skolbibliotek) and the quality distinction World-class school library (Skolbibliotek i världsklass 2018 och 2019). Click here for their homepage, blog och Youtube-channel.

Vill du bidra till att förbättra Fekes undervisning?

Fekes mål är att kunna erbjuda effektiv och värdefull undervisning som är anpassad efter dina behov, förväntningar och önskemål.

Fyll i kursutvärderingen eller använd Frågelådan för att göra din röst hörd och bidra till förbättringar.

FacebookYouTubeLink