Nivå 3

Fantomprov

Fantomprovet är ett provtillfälle där elevernas kunskaper mäts när halva kursen har genomförts. Syftet med provet är INTE att ge eleverna ett kursbetyg eftersom kursen inte är färdig; samtliga delar av kursens centrala innehåll har inte behandlats. Däremot har alla kursmål berörts vilket låter studenten få en indikation av hur väl hen lärt sig att utvecklat sina kunskaper och förmågor.

Provfrågorna är dolda inför provet för att eleven ska testa sina kunskaper och förmågor fast i ett nytt sammanhang. Vänligen observera att inget som inte redan lärts ut kommer att testas; tanken är att eleverna ska vara väl förberedda men att frågeställningarna ska utmana ert tänkande.

En framgångsrik elev kommer att kunna visa:

 • Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.

 • Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.

 • Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa.

 • Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.

 • Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar.

Öva inför provet

Fråga 1:


“Kim ska börja jobba på ett äldreboende i Kristianstads kommun och funderar på hur kommer vara att jobba i kommun med en stor mångfald. Hur man gör när det finns så många olika religioner, trosuppfattningar och sätt att tänka? Kim hittar information på kommunens hemsida om religiösa regler och tänker - vilka eventuella etiska problem kan dyka upp?”


 1. Läs informationen från Kristianstads kommun. Vilken identitetsfaktor och regler gäller det? (Identifiera)

 2. Varför är de religiösa reglerna viktiga för identiteten? (Beskriv och ge argument)

 3. Vilka etiska problem kan dyka upp? Varför? (Använd etiska modellerna)


Fråga 2:

Läs artikeln från Karolinska institutet: Tre forskare berättar: Med döden som kollega

Läs artikeln från Svenska kyrkan: Livet efter döden


 1. Vilka trosuppfattningar eller livsåskådningar hittar du i artiklarna?

 2. Vilka av de fyra förhållningssätten mellan religion och vetenskap kan du hitta?

 3. Vilka likheter och olikheter finns mellan synsätten?

3-1 Inför Fantomprovet

Material och praktisk information:

 • Du behöver en (laddad) dator eller surfplatta.

 • Appen Digiexam installerad.

 • Provtid: 80 minuter.

 • Provet kan enbart göras enskilt och i en lektionssal med en närvarande lärare.


Provet kommer att ha två frågor, en som rör innehåll från nivå 1 och en fråga som rör innehåll från nivå 2.


Generella tips. Din förståelse måste vara akademiskt korrekt, vilket innebär:

 • Förekommer direkta faktafel kommer det sänka kvaliteten.

 • Det måste alltid finnas källor, antingen som du ska berätta om eller som finns länkat i provet. Utan de uppnås inte nivån av “motiverat” (motiverat = det finns logik och fakta som stödjer dina slutsatser)

 • Din analys och slutsats måste vara objektiv, det vill säga inte var du tycker eller känner. Ditt resonemang måste vara enbart utifrån vad du ser.