Elevexempel

Nivå 1: Resonemangskedjor

Förslag på ämnen: Sekulära livsåskådningar så som Darwinism, Humanisterna, Protestantism, Romersk-katolicism, Ortodox- orientalism, Intelligent design, Creation museum, Big Bang.

Till vänster finns ett exempel på en enkel resonemangskedja. Eleven har presenterat fakta om ett område (hur avgaser gör att jorden blir varmare) och följer upp med korta förklaringar utan att förklara direkta orsaker.

Eleven ger en rad exempel som leder till en konsekvenser (växthuseffekten, smältande polarisar) och slutligen dess resultat (översvämningar.)


Källa: Pernilla Kans (hämtad 2019-07-08)

Till vänster finns ett exempel på en mer utförlig resonemangskedja. Eleven har presenterat fakta om ett område (hur koldioxid gör att jorden blir varmare eftersom vi använder vissa fordon) och följer upp med fylligare förklaringar där eleven visar på anledningen till konsekvensen (ökade gaser, solens inverkan).

Eleven ger en rad exempel som leder till en eller flera konsekvenser (växthuseffekten drabba en rad länder i Europa) och slutligen dess resultat (översvämningarna leder till mindre mat)


Källa: Pernilla Kans (hämtad 2019-07-08)

Till vänster finns ett exempel på en mer utförlig och nyanserad resonemangskedja. Eleven har presenterat fakta om ett område (hur koldioxid gör att jorden blir varmare eftersom vi använder vissa fordon) och följer upp med fylligare förklaringar där eleven visar på anledningen till konsekvensen (ökade gaser, solens inverkan).

Eleven ger en rad fylliga exempel som visar på hur konsekvenserna kan se olika ut (växthuseffekten drabba en rad länder i Europa vilka blir översvämmade men även torrare områden drabbas i motsatt riktning; tätare befolkning vid kusterna). Eleven kommer till en eller flera slutsatser och beskriver konsekvenser i flera led (flera grupper drabbas: jordbrukare, vårdpersonal) och slutligen en kort analys (fattigare blir ännu fattigare och dödligheten ökar).


Källa: Pernilla Kans (hämtad 2019-07-08)

Nivå 2: Religion och identitet

I detta exempel har eleverna utgått från kristendomen och om den etiska frågan om mord.

Vi ser ett kortfattat exempel som använder en hastag för att fånga uppmärksamheten hos läsaren. Eleven använder sig av en enkel formulering av ett etiskt problem eftersom det både är kortfattat och saknar en movitvering till varför det faktiskt är etett etiskt problem. Vi vet till exempel inte för vem det är ett problem eller andra perspektiv som skulle göra exemplet mer nyanserat.

Exemplet kopplas till en religiös regel (ett av budorden i Fösta Mosebok) och sen till ett etiskt synsätt (pliktetiken säger att alla regler måste följas). Det här är en enkel jämförelse eftersom den återigen är tunn i sin förklaring och även saknar relevanta exempel. En slutsats dras där eleverna gör en jämförelse mellan svensk kultur och religion (Sverige är ett kristet land och lagarna är har en kristen bakgrund) vilken också är enkel på grund av att den är kortfattad och utan motiveringar till varför de kom fram till slutsatsen. Detta närmar sig godtagbart men kan behöva förtydligas, vilket eleverna kan göra i den muntliga presentationen.

I detta exempel behandlar några elever frågan om homosexualitet inom judendomen.

Eleverna börjar med ett citat som följs av ett starkt påstående på Engelska. De är något mer utförliga än exemplet till vänster genom att själva beskrivningarna är mer innehållsrika och längre, men det finns fortfarande mer att önska. Citatet saknar källa och samtidigt skapar intresse. Vi får hoppas att eleverna nämner källan i sin presentation av kunskapsartefakten eftersom det skulle kunna göra citatet välgrundat. Välgrundat innebär alltså att eleverna utgår från en rimlig källa som har med ämnet att göra, använder sig av den sitt argument för att sedan komma till sin slutsats.

Eleverna fortsätter och använder flera relevanta begrepp, så som den judiska heliga skriften Torahn. De fortsätter med att förklara ett resonemang inom judendomen och att det är pliktetiskt. Detta är ett godtagbart argument men kan behöva förtydligande, vilket eleverna kan göra i den muntliga presentationen.

Eleverna kommer till en slutsats där de knyter frågan om homosexualitet till att judendomen har uppdaterats, vilket ska synas i deras lag och att det är ok att vara homosexuell i Sverige. För att bli ännu tydligare kan eleverna här ha förklarat vad den judiska lagen var, varför judendomen har uppdaterats (exempelvis att judendom i sverige kan tillhöra en mer liberal tolkning) och att denna slutsats är en komplex sammansättning av judisk tradition, samhället den befinner sig inom och tolkningarna olikheter.

Nivå 4: Dygdpil

Dygpilen visar på hur ett karaktärsdrag - mod - kan förstås utifrån dygdetiken. Till vänster har personen en last och då saknas dygden. Till höger har personen dygden i överdrift och för mycket av den. I mitten av pilen finns den gyllene medelvägen vilket är när dygden (det positiva karaktärsdraget) varken avsaknas eller är i överdrift.

Exempel på Buddhistiska dygder är:

 • Rätt synsätt: våra handlingar har konsekvenser.

 1. Right Resolve or Intention: the giving up home and adopting the life of a religious mendicant in order to follow the path; this concept aims at peaceful renunciation, into an environment of non-sensuality, non-ill-will (to loving kindness), away from cruelty (to compassion).[34] Such an environment aids contemplation of impermanence, suffering, and non-Self.[34]

 2. Rätt tal: ljug inte, var inte otrevlig.

 3. Rätt handling: skada eller döda inte andra, stjäl inte, sexuellt ofreda inte andra.

 4. Rätt leverne: äg endast det mest livsnödvändiga.

 5. Right Effort: preventing the arising of unwholesome states, and generating wholesome states, the bojjhagā (seven factors of awakening). This includes indriya-samvara, "guarding the sense-doors," restraint of the sense faculties.[35][34]

 6. Right Mindfulness (sati; Satipatthana; Sampajañña): "retention," being mindful of the dhammas ("teachings," "elements") that are beneficial to the Buddhist path.[36][note 4] In the vipassana movement, sati is interpreted as "bare attention": never be absent minded, being conscious of what one is doing;[38] this encourages the awareness of the impermanence of body, feeling and mind, as well as to experience the five aggregates (skandhas), the five hindrances, the four True Realities and seven factors of awakening.[34]

 7. Right samadhi (Passaddhi; Ekaggata; sampasadana): practicing four stages of dhyāna ("meditation"), which includes samadhi proper in the second stage, and reinforces the development of the bojjhagā, culminating into upekkha (equanimity) and mindfulness.[39][8] In the Theravada tradition and the Vipassana movement, this is interpreted as ekaggata, concentration or one-pointedness of the mind, and supplemented with Vipassana-meditation, which aims at insight.

Exempel på Hiduiska dygder:

 • Ahimsa - ickevåld. Grundat i tanken på att alla varelser delar en själ (atman) och att skada ett annat liv ger negativ karma inför reinkarnationen.

 • Medkänsla. Grundat i tanken på att känna det andra känner och dess koppling till att alla delar själv (atman).

 • Vegetarianism. Likt ahimsa, där tanken är att inte skada andra levande varelser.