Lektion 4-4

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Under den här lektioner kommer du att lära dig:

 • Beskriva trosuppfattningens cykliska världsbild, gudsbild och människosyn. Beskriv relationen till vetenskap.

 • Förklara vad ett gott liv är enligt en buddhist eller hindu. Använd identitetsfaktorer.

 • Motivera med en dygdpil hur en dygdetiker skulle se på buddhismens eller hinduismens sätt att leva.

Lektionens upplägg

Del 1. Bemästringstest.

Del 2. Dygdetiken och dygdpil.

Del 3. Eleverna planerar inför seminariet.

Exit ticket och läxa.

Del 1

Vänligen vänta på att Feke delar Digiexam-koden till testet.

Tid för testet: 10 minuter.

Del 2: Dygdetiken och dygdpilen.

Ett etiskt problem utifrån dygdetiken

Tid för övningen: 10 minuter.


Zandra är stressad. Så otroligt stressad. Hon springer ned för korridoren för att hinna till sin lektion - hon är inte bara sen, utan har också glömt sin dator. Hon ser Mikael komma ut från toaletten och går mot lektionssalen. Hon ropar: "Mikael! Vänta på mig! Då slipper jag att bli komma in själv!" Mikael väntar och de kommer tillsammans försent till sin lektion.

Deras lärare Jens blir förbannad för att de stör mitt i hans föreläsning. Mikael förklarar att han väntade på Zandra och att de inte gjort något fel. Jens biter på sin whiteboardpenna och tänker att båda borde få kvarsittning - det är ju ändå rättvist.


 1. Vad är det etiska problemet?

 2. Vilka av dygderna givmildhet, rättvisa, mod, ärlighet, tolerans, lojalitet, medkänsla, vänlighet, hänsynsfullhet, vishet ser du i exemplet?

 3. Hur skulle du gjort i situationen?

 4. Använd er mini-whiteboard för att rita och analysera en dygd:

  • Rita en dygdpil och välj en av de dygder som vi diskuterat.

  • Skriv dygden, gyllene medelvägen och laster.

Dygdpil om mod

Diskussion om etiska problem utifrån dygdetiken

Tid för övningen: 20 minuter.


Al och hans vänner är ute på krogen, förutom Mio som är hemma för han är sjuk. Klockan börjar närma sig 02:00 och plötsligt ser han Mios flickvän Camilla hångla med någon annan. Stum lämnar Al krogen och tänker prata med Mio imorgon.

Dagen efter ringer Al till Mio men han svarar inte - det är Camilla som svarar i Mios telefon. Al får en klump i magen och vet inte vad han ska göra.


 1. Vad är det etiska problemet?

 2. Vilka av dygder ser du i exemplet?

 3. Välja tre lösningar. Motivera vilken du hade valt.

 4. Använd er mini-whiteboard för att rita och analysera en dygd:

  • Rita en dygdpil och välj en av de dygder som vi diskuterat.

  • Skriv dygden, gyllene medelvägen och laster.

 5. Vilken tror du ger bäst resultat för en persons karma? Motivera utifrån hinduism och buddhism.

 6. Hur hade en dygdetiker tänkt om ditt val? Varför?

 7. Problematisera ert resonemang:

  • Är dygder lika för: samhällsgrupper? Olika åldrar? Män, kvinnor eller ickebinära?

  • På vilket sätt påverkar kultur, religion, historia eller politik vilka karaktärsdrag som ses som positiva?


Bonusdiskussion

Dygdetikerna tänker även att vi kan odlar positiva karaktärsdrag och beteenden, till exempel: "Hur är jag en positiv person och hur blir jag ännu bättre på det?"

 • Vad tror ni? Föds vi med vissa egenskaper eller kan vi odla dem?

 • Går det att ändra på ett negativt karaktärsdrag (last)? Kan vi förstärka positiva karaktärsdrag?

Elevexempel

I mitt exempel börjar jag med att beskriva den trosuppfattning som jag väljer. I mitt fall väljer jag den kristna där jag tänker berätta om livsstil och vad som definierar ett gott liv. Bland de kristna dygderna finns de som kallas för de fyra kardinaldygderna. och de tre gudomliga dygderna. En kardinaldydg är personlighetsdrag som är särskilt viktiga inom den kristna tron men som även uppmärksammades av grekiska filosofer. (obs! Här förklarar jag begreppen) De gudomliga dygderna är speciellt viktiga dygder inom tron, där det beskrivs i Nya testamentet att "Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken" (Första Korinterbrevet 13:13). Jag har valt dygden hopp.

Härnäst kommer jag att jämföra en linjär världsbild med en cyklisk världsbild. Den linjära består av uppfattning av att människan föds, lever, dör och sedan döms efter hur hen levt och kan komma till ett paradis. En cyklisk världsbild beskriver födsel, liv, karma, död, reinkarnation. Cykeln kallas för samsara. (Här använder jag begrepp, bland annat samsara och reinkarnation). Det finns fler olikheter än likheter, mest tydligt är tanken på hur livet tar slut och vad slutmålet är.

Slutmålet för kristna är att få evigt liv i himlen tillsammans med gud. För att nå dit behöver personen leva ett gott liv. Där är dygderna exempel på hur hen ska leva. En dygd är ett positivt personlighetsdrag och som tidigare nämnt är de inom kristendomen: tro, hopp och kärlek, men även generositet, medmänsklighet och kyskhet (se tidigare källa). Mitt exempel, hopp, är ett passande exempel eftersom personen alltid tror att det finns något bra i livet. Till exempel tänker den kristne att gud har en plan, Jesus kom för att rädda mänskligheten och att genom tron på dessa kan människan få ett evigt liv. Hoppet gör att den troende fortsätter att leva efter sin tro.

I min dygdpil placerar jag hopp som den gyllene medelvägen. ( < - - [Hopp] - - >) . Hopp i överskott blir blind tro. Det vill säga, personen accepterar alla förklaringar, till exempel att alla saker sker av en anledning. Detta kan såklart bli en dygd för den som tror att gud har en plan med allt - då kan personen se även hemska händelser som något hen kan acceptera eftesom gud ligger bakom allt och har en plan för alla! (Se här hur jag försöker granska för- och nackdelar i mitt argument). En person med bristande hopp får lasten cynisism. Personen tror aldrig att något bra händer och för en kristen skulle detta vara mycket negativt eftersom personen då inte tror på att gud vill hen väl.

Del 3: Planering inför seminariet

Eleverna börjar förbereda sig inför seminariet den 21/12.

Tid för övningen: 10 minuter.


 1. Ni kan förbereda er i grupp men deltar enskilt i ett seminarium.

  • Max 6 elever. 20 minuter/grupp.

 2. En framgångsrik elev kommer kunna:

  • Beskriva trosuppfattningens cykliska världsbild, gudsbild och människosyn. Beskriv relationen till vetenskap. (FAKTA)

  • Förklara vad ett gott liv är enligt en buddhist eller hindu. Använd identitetsfaktorer. (ANALYS)

  • Motivera med en dygdpil hur en dygdetiker skulle se på buddhismens eller hinduismens sätt att leva. (SLUTSATS)

 3. Förslag på ämnen:

  • Hinduism: kastsystemet

  • Hinduism: icke-våld (ahimsa)

  • Hinduism: tålamod (kshama)

  • Hinduism: vegetarianism

  • Hinduism: renhet i tal (saucha) - inte ljuga eller skvallra

  • Buddhism: klosterlivet för munkar och nunnor

  • Buddhism: inte stjäla

  • Buddhism: inte missbruka sin sexualitet (eller uppmuntrar till otrohet)

  • Buddhism: återhållsamhet (asketism) och klädregler

  • Buddhismen: inte vara girig efter andras ägodelar


OBS!

Dela era anteckningar med mig, via exempelvis Word Online eller Google Docs.

Det tillåter mig att ge er feedback under ert arbete.

Exit ticket

"Idag lärde jag mig .."

Läxa

 1. Prata med en person som du tycker är en god person (vårdnadshavare, familjemedlem, tränare, osv) om vad hen tycker är dygder och laster.

 2. Vilka goda karaktärsdrag (dygder) har hen?

 3. Beskriv en person som ni inte tycker om. Vilka laster har hen?

 4. Förbered dig på att dela med dig av dina tankar nästa lektion.