Lektion 4-3

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Under den här lektioner kommer du att lära dig:

 • Beskriva trosuppfattningens cykliska världsbild, gudsbild och människosyn. Beskriv relationen till vetenskap.

 • Förklara vad ett gott liv är enligt en buddhist eller hindu. Använd identitetsfaktorer.

Lektionens upplägg

Lektionen börjar. Föregående lektion: Quizlet.

Del 1. Enkel övning.

Del 2. Utförlig övning.

Del 3. Nyanserad övning.

Exit ticket och läxa.

Övningar Enkelt

Högläsning kapitlet Buddhismen på NEs läromedel.

Övningar Utförligt

Instuderingsfrågor Buddhismen

Skriv ned svaren på era frågor på er mini-whiteboard. Förbered er för att dela med er av era svar till klassen.

Tid för uppgiften: 15 minuter.


 1. Vad har Buddhismen för gudsuppfattning ?

 2. Vad har Buddhismen för människosyn?

 3. På vilket sätt påverkas människors identitet av att tro på Buddhismen?

 4. Vad menas när vissa säger att Buddhismen inte är en religion?


Tips! Använd begreppen samsara, karma, anatman, fyra ädla sanningarna, åttafaldiga vägen och nirvana.

Övningar Nyanserat

Diskussion - del 1: Analys av Buddhismen och jämförelse med andra världsreligioner och trosuppfattningar.

Skriv ned svaren på er mini-whiteboard. Förbered er för att dela med er av era svar till klassen.

Tid för övningen: 15 minuter. 5 minuter förberedelse, 10 minuter diskussion.

 1. Vad, enligt dig, är Buddhismens relation till vetenskap?

  • Konflikt?

  • Dialog?

  • Självständighet?

  • Integration?

 2. Är buddhistisk etik grundad i religiösa eller sekulära tankar? Ge exempel och argument varför.

 3. Inom Mahayana-buddhismen finns andar och gudar, hur ändrar detta bilden som beskrivs ovan?

 4. Inom Theravada-buddhismen är det lättare för munkar och nunnor uppnå nirvana. Varför tror ni just dessa har lättare att uppnå nirvana?


Diskussion - del 2: Om den åttafaldiga vägen.

Skriv ned svaren på er mini-whiteboard. Förbered er för att dela med er av era svar till klassen.

Tid för övningen: 15 minuter. 5 minuter förberedelse, 10 minuter diskussion.


 1. Enligt en buddhist, vad är positiva karaktärsdrag?

 2. Vilka delar av den åttafaldiga vägen ser du som dygder?

 3. Buddhister tänker att lidande (dukkha) finns i allt. Hur skulle en buddhist kunna beskriva detta med den åttafaldiga vägen?

Buddhismens dygder enligt den Åttafaldiga vägen:

 1. Rätt förståelse: förståelse om de fyra ädla sanningarna.

 2. Rätt avsikt: vänlighet och osjälvisk

 3. Rätt tal: tala sanning, ej såra eller vilseleda.

 4. Rätt handling: ej skada andra varelse.

 5. Rätt levnadssätt: inte utnyttja andra eller leva på någons bekostnad.

 6. Rätt ansträngning: försöka göra det rätta.

 7. Rätt tänkande: tänk efter innan du handlar.

 8. Rätt koncentration: självutvecklande.

Källa: Pixabay

Exit ticket

"Bäst med dagens lektion var ..."

Läxa

Läsa kapitlen "Hinduismen" och "Buddhismen" vid behov.