Lektion 4-2

Välkommen! Vänligen tänk på att din inställning påverkar hur du och andra upplever lektionen.

Var trevlig, kom förberedd med material och visa intresse för att få den bästa upplevelsen av undervisningen.

Lärandemål

Under den här lektioner kommer du att lära dig:

 • Beskriva trosuppfattningens cykliska världsbild, gudsbild och människosyn. Beskriv relationen till vetenskap.

 • Förklara vad ett gott liv är enligt en buddhist eller hindu. Använd identitetsfaktorer.

Lektionens upplägg

Repetition föregående lektion

Del 1. Enkla övningar: Högläsning

Del 2. Utförliga övningar: Instuderingsfrågor

Del 3. Nyanserad övningar: Diskussion

Exit ticket och läxa

Övningar Enkelt

Högläsning kapitlet Hinduismen på NEs läromedel.

Övningar Utförligt

Instuderingsfrågor Hinduismen

Skriv ned svaren på er mini-whiteboard. Förbered er för att dela med er av era svar till klassen.

Tid för uppgiften: 15 minuter.


 1. Vilka grundtankar är kännetecknande för Hinduismen?

 2. Vad har Hinduismen för gudsuppfattning ?

 3. Vad har Hinduismen för människosyn?

 4. På vilket sätt påverkas människors identitet av att tro på Hinduismen?

 5. Vad menas med att Hinduismen både kan ses som en polyteistisk och monoteistisk trosuppfattning?

 6. Det finns många likheter mellan hinduism och buddhism, men vilka grundläggande skillnader finns?

Tips! Använd begreppen samsara, karma, atman, moksha, brahman och kast.

Övningar Nyanserat

Diskussion - del 1: Analys av Hinduismen och jämförelse med andra världsreligioner och trosuppfattningar.

Skriv ned svaren på er mini-whiteboard. Förbered er för att dela med er av era svar till klassen.

Tid för övningen: 15 minuter. 5 minuter förberedelse, 10 minuter diskussion.

 1. Vad, enligt dig, är hinduismens relation till vetenskap?

  • Konflikt?

  • Dialog?

  • Självständighet?

  • Integration?

 2. Är hinduisk etik grundad i religiösa eller sekulära tankar? Ge exempel och argument varför.

 3. Hur skulle en hindu kunna förklara (och möjligtvis försvara) kastsystemet?

 4. I det svenska samhället finns samhällsgrupper, politiska eller ekonomiska skillnader som ibland diskrimineras; på vilket sätt kan man säga att Sverige också är ett kastsamhälle?


Diskussion - del 2: om Ahimsa - ickevåld - en väg till god karma.

Skriv ned svaren på er mini-whiteboard. Förbered er för att dela med er av era svar till klassen.

Tid för övningen: 15 minuter. 5 minuter förberedelse, 10 minuter diskussion.


 1. Finns det tillfällen där våld måste användas eller kan man alltid hitta en fredlig lösning?

 2. I vilken utsträckning kan ahimsa fungera i samhället? Vilka problem eller hinder kan uppstå?

 3. Hur tror du att en Hindu skulle känna sig om hen blev tvingad att använda våld mot någon annan? Tänk utifrån tanken om karma!

Exit ticket

"Idag var jag nöjd med att jag .."

Läxa

Repetera kapitlet "Hinduismen" på NEs läromedel.

Studera begreppen på: https://quizlet.com/513287491/niva-4-dygdetik-n4-2-flash-cards/?x=1jqt